Gaziantep Miras Avukatı - Bestami ÇINGI

Gaziantep Miras Avukatı: Miras Hukuku ve Hukuki Destek

Miras hukuku, kişiler öldüğünde ya da gaiplik durumuna geldiğinde, bu kişilere ait malvarlığının nasıl dağılacağını ve mirasçıların haklarını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bir kişi hayatını kaybettiğinde, geride kalan malvarlığı mirasçılara bölüştürülmektedir. Miras hukuku, bu intikal sürecini ve mirasçıların haklarını belirleyen hukuki bir süreçtir.

Miras Hukukunun Önemi

Miras hukuku, miras bırakanın ölümü ile sonra ermeyen hak ve borçlarla ilgili olan hukuki durumları düzenleyen hukuk dalıdır. Mülkiyetin ölüm ile sonlandığı durumlarda miras hukukuna gerek duyulmamaktadır.

Miras hukukunun temelinde mülkiyet hakkı ve devamlılığı yatmaktadır. Ölümle beraber mülkiyet hakkının sona ermesi ve miras bırakanın malvarlığının devlete kalması söz konusu olsaydı bu şekilde gerçek bir mülkiyet hakkının söz edilmesi pek mümkün olmazdı. Kısacası miras hukukunun önemi oldukça büyüktür. Miras hukuku davaları ile ilgili bir sıralama yapacak olursak;

  1. Tenkis davası,
  2. Mirasçı kişilerin pay ve oranları ile ilgili davalar,
  3. Vasiyetnamenin iptali davası,
  4. Mirasçılıktan çıkma davaları,
  5. Miras denkleştirme davaları,
  6. Tereke tespiti davaları,
  7. Reddi miras davaları,
  8. Ortaklığın sonlandırılması davası.

Miras Hukukunun Temel Kavramları

Miras hukukunun ilk temel kavramı mirastır. Miras, bir kişinin ölümünden sonra geride bıraktığı tüm varlıklara ve borçlara denmektedir. Bir kişinin ölümünden sonra hayatta kalan aile üyeleri ve yasal mirasçıları tarafından devralınacak olan varlıkları ve aynı zamanda ölen kişinin geride kalan borçlarını içermektedir.

Bir diğer temel kavram ise muristir. Muris terimi, Latincede “testator” kelimesine karşılık gelmektedir. Türkçede ise vasiyetname yapan kişiyi ifade etmektedir. Vasiyetnameyi düzenleyen kişilere muris denmektedir.

Diğer terimde mirasçıdır. Mirasçı, miras bırakanın ölümü halinde malvarlığının ve borçlarının tamamını yasal düzenlemeler ya da vasiyetnameye göre pay alacak kişi ya da kişilere denmektedir. Yani mirasçılar, ölen kişinin tüm varlıklarını ve borçlarını devralmaktadır.

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Mirasçı kişiler, aralarında yaptıkları miras paylaşım sözleşmesi ile mirasın ne şekilde paylaştırılacağını kararlaştırabilmektedir. Bu sözleşme yazılı şekilde yapılmalıdır ve tüm mirasçılar katılmak zorundadır. Tek bir mirasçı bile katılmaz ise miras paylaşım sözleşmesi geçersiz sayılmaktadır. Mirasçılar, miras paylaşımı konusunda bu tip sözleşmeler ile aralarında anlaşamazlarsa, miras paylaştırma davası açılarak mirasın paylaştırılmasını sağlayabilirler. Miras bırakanın ölümü ile mirasçılar, miras bırakanın malvarlığını elbirliği ile sahipken, miras paylaşım davası ile bu son bulmaktadır.

Bu gibi bir durumda her mirasçı, mirasın paylaşımı için dava açabilmektedir. Miras paylaştırma davası, tüm mirasçıları davalı göstererek açılacaktır. Paylaşma davasının açılması, herhangi bir süreye bağlı değildir. Yani miras ortaklığı sona ermedikçe mirasın paylaşılması için dava açılabilmektedir.

Paylaşma davası açılınca hakim üzerinde elbirliği ile mülkiyet bulunan tereke unsurlarını gruplar ve her bir mirasçıya tahsis etmektedir. Tereke, her mirasçıya müstakil mal vermeye elverişli değilse bu durumda hakim bazı malları satarak parasını paylaştırmaktadır. Sizde Gaziantep miras avukatı için alanında uzman ve kaliteli bir avukat arıyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz.

Mal Paylaşımında Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

Miras bırakanın altsoyu, yasal mirasçılar sayılmaktadır. Miras bırakan kişinin çocukları, torunları, annesi, babası ve büyükanne ve dedeleri de yasak mirasçı sayılmaktadır.

Evlilik dışı doğan çocukların mirasçı olabilmesi için miras bırakanın babası olduğunu kanıtlaması gerekir. Evlilik dışı çocuk, babası ile soy bağının kurulmuş olması halinde evlilik içinde doğan çocuk gibi babasının mirasçısı olmaktadır.

Sağ olan eş de yasal mirasçı olarak kabul edilmektedir. Evlatlıkta miras bırakanın kan hışmı gibi mirasçı sayılmaktadır. Miras bırakanın ölümünden sonra hiç mirasçısı bulunmazsa, bu durumda ölenin mirası devlete geçmektedir. Sizde miras davalarınız için miras avukatı Gaziantep arayışı içerisindeyseniz benimle iletişime geçebilirsiniz.

Miras Paylaşımında Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Miras, malvarlığının tamamı için miras bırakanın yerleşim yerinde açılmaktadır. Miras bırakanın tasarruflarının iptali ya da tenkisi, mirasın paylaştırılması ve miras sebebi ile istihkak davaları, yerleşim yerinin mahkemesinde görülmektedir.

Miras paylaşım davası, yetkili ve görevli mahkemelerde açılmalıdır. Aksi halde görevsiz ya da yetkisiz mahkemede mirasa ilişkin davalarının açılması zaman kaybı olacaktır.

Türk Medeni Kanunu’na göre mal paylaşımında yaşanan uyuşmazlıklarda görevli ve yetkili mahkeme, ölen kişinin son yerleşim yerinin bağlı olduğu yargı çevresindeki sulh hukuk mahkemesinde açılmaktadır. Mirasçılardan herhangi biri ya da tümü bu davayı murisin son yerlerim yerindeki sulh hukuk mahkemesinde açabilir. Bu gibi durumlarda miras avukatının rolü oldukça büyüktür.

Sizde miras avukatı Gaziantep için arayış içerisindeyseniz benimle iletişime geçebilirsiniz.

Vasiyetname ile Miras Nasıl Paylaşılır?

Türk Medeni Kanunu’nda üç tür vasiyetname bulunmaktadır. Bunlar yazılı, sözlü ve resmi vasiyetnamedir. Miras paylaşımı sırasında ilk bakılan şey miras bırakanın üç türden birinin şartlarını sağlayan bir vasiyetname hazırlanıp hazırlanmadığıdır. Vasiyetnamede murisin mirasçıların saklı paylarını ihlal eden tasarruflarının bulunması halinde ise bu durum tenkis davası ile düzenlenmektedir. Sizde alanında uzman bir miras avukatı arıyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yaz

Call Now Button