İcra ve İflas Hukuku - Bestami ÇINGI

Gaziantep icra avukatı icra iflas hukukuna konu olan davalarda yetkili kişilerdir.  Kurumsal dosyalar, bireysel icra ve iflas davaları konuları mahkeme süresince takip edilmektedir. İcra iflas dava süreçlerinde rehberlik almak, kanunu doğru uygulayabilme açısından avantaj sağlayacaktır.

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

İcra ve iflas hukuku, borç ve alacak konularını kapsayan bir hukuk dalı olarak tanımlanabilir. Kurumsal icra ve iflas davalarını da içine alan, kanun kapsamında mahkeme kararını etkileyen birimdir. Mahkemede Gaziantep avukatlık bürosu hukuki rehberliği almak, davaları başarılı şekilde sonlandırmaya yardım eder. İcra yasaları doğrultusunda hukuki prosedürler uygulandığı için pürüzler azaltılmış olur.

İcra ve İflas Hukuku Hangi Kanunla Alakalı?

İcra ve iflas hukukunu yönlendiren kanun, İcra ve İflas Kanunu olarak belirlenmiştir. İcra ve İflas Kanunu, 1932 senesinden bu yana varlığını sürdüren köklü bir kanundur. Kanun maddeleri, alacaklıların alması gerekenleri devlet prosedürüyle temin etmeyi amaçlar. Yakın geçmişte kanun maddelerinin değişikliğe uğraması söz konusudur.

İcra ve İflas Hukuku Önemi

Hukukun her dalının ayrı şekilde önemi vardır. Düzenleme ve denetleme açısından icra iflas hukukunun önemi bu dalın isminden anlaşılabilir. Taraflar arası haksız ödeme ve borçlanmaları azaltmak adına denetim mekanizması olduğundan, ekonomik düzenleme işlevi görür.  

Devleti oluşturan kurumlar en temelde ekonomik bir düzende varlığını sürdürmektedir. Kurumlar arası para akışının sekteye uğraması bütünü de sekteye uğratabilecektir. Hukuku yöneten yasalar sayesinde icra ve iflas kanunu yaptırımları devreye gireceği için etkili bir denetim oluşacaktır.

Ekonomik denetim mekanizması olması sayesinde icra ve iflas hukuku toplumu yönlendirici bir etki yapar. İflas engelleyici alacak davaları sayesinde birçok firma iflastan kurtulabilir. Yapıcı ve sonlandırıcı durumlar hakim kararı nezdinde sürdürülecektir.

İcra ve İflas Davalarına Bakan Mahkeme

Ticaret mahkemeleri, icra ve iflas davalarına bakan mahkemedir. Kurum veya bireysel dava başvurularında ikamet edilen yerel mahkemelerde ticaret mahkemeleri başvurusu olur. Bir kurumun iflasına karar verecek mahkeme ticaret mahkemesi olacaktır.  Ancak bazı icra davalarıyla alakalı belgelere sulh mahkemeleri bakabilir. Dava konusuna göre değişebilen bir durum vardır.

İcra ve İflas Hukuku Konuları: Haciz İşlemleri

Haciz işlemleri icra ve iflas hukuku konuları arasında en yaygın gündeme gelenler arasındadır. Kurumsal veya bireysel haciz işlemleri, icra takibi icra iflas hukukuna dahildir. Avukatlar tarafından işlem takip edilirken önce icra takibi davası açılır ve ardından haciz kararı verilebilir.

İpotek olarak bırakılan gayrimenkul ve benzeri malların paraya çevrilmesi konusu haciz işlemlerine dahil edilebilir. Paraya çevirme işleminde biçilen değerin güncel durumunun takip edilmesi konusunda yasalar öne çıkacaktır. Örneğin 4 sene önceki ipotek değeri ile günümüz ipotek değeri aynı olmayabilir.

Banka Kredilerinden Kaynaklı Alacak Takibi

Bankalar tarafından bir sözleşme karşılığı verilen krediler ödenmediğinde icra ve haciz davası gündeme gelebilir. Mahkeme icra iflas hukuku kapsamındaki davada alacak takibini yaparak istenen miktarı temin edebilir. Avukat takibi ardından kurumsal alacaklar da neticelenebilecektir. Şayet uzun süre tahsis edilemeyen alacaklar olursa başka bir kuruma devir gerçekleşebilir.

Senetlerden Alacakların Takibi

İcra iflas hukuku konularından çek, senet, bono gibi para yerine geçen alacaklar, kurumları yakından ilgilendirir. Zamanında ödenmeyen çek, senet veya bonolar için takip kararı alınabilir. Takip ardından verilen sürede ödeme olmaması halinde haciz devreye girecektir.

Fatura Alacakları Davası

Alacak davalarında alacağın tespiti faturaya dayalı olabilir. Borçlu, borcu ödeme konusunda kusurlu bulunduysa, borç vadesi geçmişse, borç ödemesinde direnme varsa dava açılabilir. Alacaklılar fatura borçlusunun durumunu kanıtladığında dava açmaya hak kazanacaktır.

Fatura alacakları davasında, davayı açan taraf malları teslim ettiğini kanıtlamalıdır. Hangi yolla teslimat olduğunu belgeleyebilmeli, ayrıca davalının malları teslim aldığı da net olmalıdır. Şayet davalı taraf malları eksik almış veya hiç almamışsa bu durumu belgelemelidir.  Dava süresinde delil ve savunma aşaması haksız dava olmaması için önem kazanır.

Faturaya Dayalı İcra Takibi

Mal teslimatı olmuş ve fatura bedeli ödenmemişse icra hukuku konusunu oluşturan icra davası açılabilecektir. İcra takibini başlatma talebi, alacaklı taraftan gelecektir. İhtarname ardından ödeme süresinde alacaklının ödeme alması beklenir. Dava süresince karşı taraf icra davasına itiraz davası açabilecektir.

İstihkak Davası Nedir?

Kişisel çıkarları gerekçesiyle mirasçı olmamasına rağmen malları mirasçı gibi elinde bulunduran kişilere istihkak davası açılabilir. İstihkak davası, miras hukukuna da konu olabilen bir icra hukuku konusudur. Mirasçı olan şahıs fiilen hak ettiği mal varlığını elde edemiyorsa, mirasçı olmayan diğer tarafa dava açabilir.

Dava açan tarafın mirasçı olduğunu mahkemede kanıtlaması gerekir. Mirasa hak etmediği halde sahip olan kişi de mahkeme kararı doğrultusunda haciz sürecine tabi tutulacaktır. Bu tür davalarda ileri sürme için verilen zamanlamaya önem vermek gerekir. Haczin bilgisi ardından 7 gün içinde istihkak iddiasında bulunmak önemlidir.

İcra Davasında Avukat Tutmanın Önemi

İcra iflas davaları karmaşık bir hal alabilen davalardır. Süreç boyunca mahkemeye sunulması gerekenler yanında icra iflas kanunu maddelerine hakimiyet avukatlarla mümkün olacaktır.  

Call Now Button