Borçlar Hukuku Nedir? - Bestami ÇINGI

Gaziantep avukat bürosu borçlar hukuku, işletmeleri ve kişileri direkt olarak ilgilendiren konulardandır. Borç alacak davaları gibi konular hayatın birçok alanında gündeme geldiği için popüler bir hukuk alanıdır. Ekonomik düzene dayalı dava sürecinin takip edilmesi avukat bürosu tarafından gerçekleşmektedir.

Borçlar Hukuku Nedir?

Taraflar arasındaki borç ilişkilerini takip eden hukuk alanına borçlar hukuku denmektedir. Alacak verecek davaları ve birçok konuyu kapsayan borçlar hukukunda genel ve özel hükümler vardır.  Sözleşmeleri çeşitlerine göre değerlendiren hukuk dalı kapsamı oldukça geniştir.

Borçlar Hukukuna Bakan Mahkemeler

Borçlar hukukuna bakan mahkemeler asliye ve sulh hukuk mahkemeleridir.  Borçlar hukuku davalarına başka mahkemeler de bakabilir: Ticaret mahkemesi, tüketici mahkemesi, icra hukuk mahkemesinde davalar işlenebilmektedir.

Borçlarla Alakalı Kanun Hangisi?

Borçlarla ilgili davalara 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu bakmaktadır. Kanunla ilgili dava maddeleri avukatlar tarafından takip edilerek danışan durumuna göre değerlendirilmektedir. Mahkeme tarafından karar verileceği zaman da ilgili kanun Türk Borçlar Kanunu olacaktır.

Borçlar Hukukunun Önemi Nedir?

Toplumsal yapı içerisinde çeşitli bölümler vardır ve ekonomi de en önemlilerden biridir. Türk toplumunu oluşturan ekonomik düzeni yasalara göre sürdürmek için borçlar hukukuna ihtiyaç duyulur. Taraflar arası ekonomik anlaşmazlıkları gidermeyi amaçlayan borçlar hukukunu düzeni sürdürmeye katkı açısından ele almak faydalıdır.

Kurumları yönlendiren borçlar hukuku sayesinde bazı yaptırımlar gündeme gelir. Borç ve alacaklar konusunda yasa dışı durumları kontrol edebilme açısından etkili bir denetim mekanizmasıdır. Çeşitli dolandırıcılıklar, diğer tarafı ekonomik açıdan mağdur etme durumlarına karşı yaptırım mercii olduğu söylenebilir.

Borçlar Hukuku Konuları: Haksız Eylem Nedenli Davalar

Haksız fiile bağlı olarak görülen borç davalarında taraflardan biri hukuka aykırı bir davranış gerçekleştirmiştir. Başka taraf aykırı davranış nedeniyle zarara uğradığı için dava açabilir. Bir kişinin trafik kazası geçirmesine bağlı tazminat davası açması buna örnek verilebilir. Örnekleri daha da artırmak mümkündür.

İş yerinde oluşan kazalarda tazminat davası açılabilir. Tarafları delil ve belge açısından inceleyen hakim tazminat kararı verecektir. Kasıtlı yaralama nedenli tazminat davası, öldürme nedenli tazminat davaları örnekleri eklenebilir. Taraflardan biri haksız yere icra takibi aldıysa tazminat davası açabilir.

Sözleşme Uyuşmazlıklarına Bağlı Borç Davaları

Borçlar hukukunda avukat Gaziantep başvurusu yapan birinin konusu sözleşme uyuşmazlıkları olabilir. Taraflar arasında yapılan sözleşmeye uyulmaması halinde hukuki süreçler devreye girmektedir. İş sözleşmesiyle alakalı davalar, işçi alacak davaları en sık görülenler arasındadır. Mirasa konu olan sözleşmelerde anlaşmazlıklar varsa, yine davaya konu olabilir.

Kira alacak davalarında, kira sözleşmesindeki belirtilen maddelere taraflardan biri veya ikisi uymuyor olabilir. Örneğin ev sahibi belirtilen zamanda tahliye isteyebilir ancak kiracı bu duruma uymadığında dava açılabilir. Mahkeme evi boşaltma kararı alarak sözleşmenin yerine getirilmesini sağlar.

Malını satmak isteyen kişinin sözleşmeden kaynaklı alacak davası süreci olabilir. Alacak davalarında avukatlık sözleşmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri davaya konu olabilmektedir. Miras nedenli tapu tescil davası, danışmanlığa bağlı alacak davalarını bu kapsama almak mümkündür.

Sigorta sözleşmeleri nedenli davalarda sözleşme içeriği trafikle, sağlık veya gayrimenkulle alakalı olabilir. Bir sigorta firmasıyla anlaşma yaptıktan sonra çeşitli nedenlerle borç alacak konusu gündeme geldiğinde borçlar hukukunun kapsamına girecektir.

Doktor Hatasına Bağlı Tazminat Davaları

Doktor hatası nedeniyle oluşabilen, hastalara maddi veya manevi zarar getirebilen durumlarda malpraktis davası açılabilir. Tıbbi uygulamalarda oluşan hatalar sağlık kurumlarında meydana gelebilmektedir. Yanlış teşhis veya bakım hataları nedeniyle sorunlar oluşabilir. Örneğin doktorun enjeksiyondan önce alerjiyi hastaya sormaması malpraktis örneği olacaktır.

Doktorlar şayet hastaya tedavi aşamasında yanlış ameliyat yöntemini uyguluyorsa malpraktis örneği oluşacaktır. İlacı yanlış vermek, müdahalelerde ölçüsüzlük de bu kategoriye alınabilir. Ek olarak hastalığı tedavi eden sağlık biriminin organizasyonundaki hatalar da dava konusu olabilir. Hekim iş birliği gereken durumları inceleyen mahkeme, malpraktis kararı alabilir.

Dolandırıcılık Nedeniyle Tazminat Davası

Borca bağlı maddi manevi tazminat konularından biri dolandırıcılık nedenli oluşan davalardır. Dolandırıcılığa konu olan durumlar bireysel veya kurumsal olabilir. Bir tarafın dolandırdığını kanıtlayan belgeler, mahkeme süresinde etkili olacaktır.

Belirsiz Alacak Davası Ne Demek?

Borçlar hukukunda belirsiz alacak davası alacaklı şahsın alacağı miktarda belirsizlik olmasını ifade eder. Davanın açıldığı tarihte alacak miktarı belirlenememektedir. Bu gibi hallerde dilekçe yazılabilir ve ardından asgari miktar belirlenerek dava süreci devam ettirilir. Olası asgari alacak miktarı için fikir edinmek için avukatınızla görüşme yapabilirsiniz.

Geri Alma Davası Nedir?

Verilen paranın iadesi davasının bir diğer adı istirdat davasıdır. Bir kişi veya kurum tehdit olabilecek durum nedenli icra borcunu ödediğinde iade davası açabilir. Temel mantık, ödünç verilen paranın geri alınmasını amaçlamaktır. Hangi durumlarda iade davası açılabilir sorusu için avukatınızla görüşme yapabilirsiniz.

Alacak Davasında Zamanaşımı

Borçlar Kanunu kapsamında alacak davası zamanaşımı on sene olarak belirtilmektedir. On senelik süre ardından alacakla alakalı dava açma hakkı ortadan kalkmaktadır.

Borç alacak icra davası davalarında, hukuki açıdan merak ettiğiniz konularda danışmanlık hizmeti almak faydalı olacaktır. Bu sayede zaman kaybını engellemiş olursunuz.

Yorum Yaz

Call Now Button